Privacy

Privacybeleid Van Zutphen advocatuur

Privacybeleid

Wij vinden de bescherming van uw privacy belangrijk. Gegevens die aan ons worden verstrekt worden door ons zorgvuldig beschermd en vertrouwelijk behandeld.

Graag informeren wij u hierover in dit privacybeleid op een transparante en heldere manier. Heeft u over dit privacybeleid vragen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.

Voor wie geldt dit privacybeleid ?

Dit privacybeleid geldt voor de volgende personen:

* (potentiële) cliënten en relaties van Van Zutphen advocatuur;
* Bezoekers van de website van Van Zutphen advocatuur;
* Ontvangers van (commerciële) e-mails van Van Zutphen advocatuur;
* Alle andere personen met wie wij samenwerken, die contact opnemen met ons of van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij ?

Wij verwerken persoonsgegevens (elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) die:

* U aan ons hebt verstrekt, zoals naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s);
* Gegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat;
* Gegevens die op (online) contactformulieren zijn ingevuld;
* Gegevens die zijn verstrekt tijdens een contactopname of evenement;
* Zijn verkregen via of gegenereerd door onze website;
* Indien van toepassing uw surfgedrag op de website (welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht), op welke er door de website wordt genavigeerd en wat de duur is van een gebruikerssessie;
* Indien van toepassing het internetprotocol (IP)-adres van de door u gebruikte apparatuur.

In een voorkomend geval zijn verkregen uit andere bronnen;

* Gegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) sociale mediaplatforms;
* Gegevens verkregen uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
* Gegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Voor welk doel gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden:

* Het uitvoeren van een overeenkomst tot juridische dienstverlening, uw contactgegevens en eventuele andere persoonsgegevens worden gebruikt voor behandeling van de zaak en voor het declareren van de verleende diensten;
* Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals fiscale verplichtingen en de naleving van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, welke advocaten verplicht bepaalde informatie, onder andere – indien van toepassing – een kopie van een identiteitsbewijs, op te vragen en op te slaan;
* Het onderhouden van contact, uw persoonsgegevens worden bijgehouden in het cliëntenbestand zodat wij u kunnen bereiken en bijvoorbeeld kunnen uitnodigen voor bespreking, evenement, e.d.

Op basis van welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op een van de volgende (rechts-)gronden:

* Op basis van een overeenkomst tot dienstverlening of voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst;
* Het nakomen van een wettelijke verplichting;
* In verband met een gerechtvaardigd belang van ons (wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als er een gerechtvaardigd belang is om de persoonsgegevens te verwerken en daarmee geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op uw privacy; een gerechtvaardigd belang kan zijn het onderhouden van contact met u of het verbeteren van de website);
* U heeft toestemming verleend om uw gegevens te verwerken. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Wie ontvangt de persoonsgegevens?

De aan ons verbonden personen ontvangen, voor zover nodig, uw persoons-gegevens. Onder aan ons verbonden personen worden begrepen de partners, werknemers, adviseurs, personen werkzaam via de flexibele schil en functionarissen van ons kantoor en/of medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen e.d.

Daarnaast maken wij gebruik van derde partijen voor het beheren van onze systemen en het hosten van onze website.
Hoe lang worden uw persoonsgegevens door ons bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Op basis van wettelijke verplichtingen bewaren wij:

* Zaakgegevens: in beginsel zeven jaar na het afsluiten van een dossier;
* Administratieve gegevens waaronder de financiële administratie, eveneens zeven jaar na het sluiten van
een dossier.

Heeft u vragen of klachten?

Wij vernemen graag uw eventuele vragen of klachten over het privacybeleid. Bij vragen of klachten zullen wij ons uiterste best doen om hierin een oplossing te vinden. U kunt ook uw klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor bij de autoriteit persoonsgegevens.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen en te laten overdragen aan een andere partij. Ook kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en heeft u het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt hiervoor contact met ons opnemen per brief, e-mail of telefonisch.

Per brief:
Van Zutphen advocatuur
Rupelmonde 112
1081GS Amsterdam

Per email:
zutphen@lvz-advocaten.nl

Per telefoon:
T+(31) 020-50 222 00

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Wij kunnen aanpassingen doen aan het privacybeleid wanneer de geldende wet- en regelgeving ons daartoe verplicht. Wij raden u vriendelijk aan om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn verwerkt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij hierop actief via onze website attenderen.